• POUR LES COMMANDES D'UN MONTANT SUPÉRIEUR À € 30, LA LIVRAISON STANDARD EST TOUJOURS GRATUITE !
  • Retours possibles en magasin ou par transporteur

  • Garantie 100 % satisfait ou remboursé (Délai de retour de 28 jours)

  Sélectionner votre pays

  Afin de nous permettre de traiter votre commande sans entrave, nous vous demandons de bien vouloir sélectionner le pays vers lequel vous souhaitez que votre commande soit acheminée avant de commencer vos achats.
  To be able to correctly process your order, it's important that you choose the country you want your order to be shipped to before starting your shopping.

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  De ASICS Tiger #MadeofJapan wedstrijd (“de wedstrijd”) is een initiatief van ASICS Europe B.V. (“ASICS”) ter bevordering van het ASICS Tiger merk en lifestyle producten.

  De wedstrijd wordt georganiseerd door ASICS Europe B.V., Taurusavenue 125, 2132 LS, Hoofddorp, Nederland, hierna ook wel “ASICS” genoemd.

  Deze Algemene voorwaarden (de "Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden, waarvan een kopie zal worden geplaatst op https://www.footlocker.nl/nl/content/asics_madeofjapan_nl en https://www.footlocker.es/es/content/asics_madeofjapan_esp. Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door vooraleer deel te nemen aan de wedstrijd

  DUUR EN DEELNAME
  De wedstrijd vindt plaats van 19-09-2015 10.00 uur CET tot 19-09-2015. 22.00 uur CET (“Wedstrijdduur”). Deelnemers moeten naar de fotoautomaat in de Foot Locker winkel te Nieuwendijk 186, Amsterdam (Nederland) of de Foot locker winkel te Calle Preciados 17, Madrid (Spanje) gaan tijdens openingstijden van de winkel en een originele foto maken waarop het ASICS Tiger GEL-KAYANO EVO ‘Dragon’ pack te zien is. Deelnemers moeten vervolgens de foto uploaden op Facebook of Instagram en #madeofjapan @asicshq @FootLockerEU taggen.

  Alle inzendingen moeten voor het einde van de wedstrijdduur ontvangen zijn.

  Er is geen aankoop nodig.

  PRIJZEN
  Aan het einde van de Wedstrijdduur reikt ASICS één hoofdprijs uit, zijnde een PlayStation 4 (verkoopwaarde €389 inclusief btw) en vier Fujifilm Instax camera's (verkoopwaarde van elke vamera is €82,99 inclusief btw) aan de vijf (5) deelnames die gedurende de Wedstrijdduur zijn verzonden en als meest originele foto's zijn geselecteerd. De originaliteit wordt bepaald door een jury, bestaande uit één medewerker van ASICS en één medewerker van Foot Locker.
  De winnaars van de hoofdprijs en de vier andere prijzen worden na het einde van de wedstrijdduur naar goeddunken van ASICS geselecteerd.

  De inzending van de winnaars komt terug op de ASICS Tiger Facebook pagina en wordt ook gepost door het @asicstigerrhq Instagram account.

  De winnaar van de hoofdprijs wordt aangekondigd op 2 oktober 2015. Deze inzending komt terug op de ASICS Tiger Facebook pagina en wordt ook gepost door het @asicstigerrhq Instagram account.

  Er wordt binnen 10 dagen na de bekendmaking contact opgenomen met alle andere winnaars. Indien ASICS om wat voor reden dan ook binnen 2 weken na de bekendmaking geen contact kan opnemen met een prijswinnaar(s) behoudt ASICS zich het recht voor om naar eigen goeddunken een andere winnaar te selecteren.

  ASICS neemt op een van de volgende manieren contact op met de winnaars:
  a. Als een gebruiker zijn/haar inzending direct via Instagram heeft gedaan wordt er via een privébericht contact met hem/haar opgenomen.
  b. Als een gebruiker zijn/haar inzending direct via Facebook heeft gedaan wordt er via een privébericht contact met hem/haar opgenomen.

  WIE KAN DEELNEMEN?
  Alleen inwoners van Nederland en Spanje die ouder zijn dan 12 en die deelnemen voor privédoeleinden kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Als u jonger bent dan 16 jaar dient u toestemming van uw ouder of wettelijk voogd te verkrijgen voordat u uw deelname instuurt en ons persoonsgegevens over uzelf verstrekt. Managers, functionarissen, managers, personeel, andere werknemers en familie van medewerkers op kantoren van ASICS Europe B.V., kantoren van ASICS in de deelnemende landen, in de verkoop, van ASICS Tiger, retailers van Onitsuka Tiger (waaronder het personeel daarvan), bedrijven en bureaus die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze wedstrijd, bedrijven en andere personen die betrokken zijn bij deze wedstrijd zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

  HOE WORDEN DE WINNAARS GESELECTEERD?

  Alleen deelnemers die een foto hebben geüpload die door ASICS is bevestigd komen in aanmerking om kans te maken op het winnen van de prijzen zoals hierboven uiteengezet. De winnaar van de hoofdprijs wordt naar goeddunken van ASICS geselecteerd uit alle inzendingen die gedurende de wedstrijdduur zijn ingestuurd. De beslissingen van ASICS met betrekking tot het beheer en de uitvoer van de wedstrijd en de selectie van de mogelijke winnaars zijn definitief en bindend voor de gehele wedstrijd. Hier kan niet met ASICS over worden gecorrespondeerd.

  ASICS bekijkt de inzendingen en bevestigt of weigert de inzending.

  ASICS bekijkt de inzending op basis van het volgende:
  a. De geschiktheid van de inhoud voor de wedstrijd, waarin men op zoek gaat naar de meest originele foto.
  b. De passendheid van de inhoud voor het ASICS Tiger merk, rekening houdende met vooruitstrevendheid, creativiteit en individualiteit.
  c. Mogelijke overtredingen van de rechten van derden.
  d. Eventuele overtredingen van de wedstrijdregels als uiteengezet in de Algemene voorwaarden.
  ASICS behoudt zich het recht voor om eventuele inzendingen te weigeren onder daartoe redenen aan te geven.


  VERKLARING VAN DE DEELNEMER
  Door deel te nemen aan deze wedstrijd en foto- of videomateriaal te verzenden kennen deelnemers ASICS een niet-exclusieve, overdraagbare, onderlicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie toe om het intellectuele eigendom te exploiteren als rustend op het foto- of videomateriaal. Deelnemers verklaren dat ze de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de geüploade foto en/of getagde foto zijn en vrijwaren ASICS voor eventuele vorderingen op het intellectuele eigendom met betrekking tot de geüploade en / of getagde foto.
  OVERIG
  Er is geen afkoop in geld of vervangende prijs toegestaan, behalve naar goeddunken van ASICS. De prijzen, of een eventueel ongebruikt deel daarvan, kunnen niet worden geretourneerd, zijn niet-overdraagbaar of en niet-uitwisselbaar en kunnen niet worden geaccepteerd als geld.

  Een deelname die niet voldoet aan deze Algemene voorwaarden is ongeldig. Er kan de winnaars worden gevraagd een schriftelijke acceptatie van alle Algemene voorwaarden van de wedstrijd te overleggen.

  Deelnemers accepteren dat:
  - ASICS het recht heeft (maar niet de plicht) om de inzending of een deel daarvan te volgen, bekijken, verwijderen of weigeren en de deelnemer erkent dat de deelnemer zelf alleen verantwoordelijk is voor de inhoud van eventuele inzendingen.
  - Deelnemers de wedstrijd niet mogen gebruiken ter uitdrukking van politieke of religieuze ideeën, pornografie, obsceniteit, vulgariteit, haat, fanatisme, racisme of ongegrond geweld.
  - ASICS het recht heeft om alles te weigeren dat de eigen producten of diensten van de deelnemer bevordert of de producten of diensten van derden.
  - ASICS het recht heeft om een deelname te weigeren die materiaal bevat dat beledigend, beledigend, obsceen, wrekend, immoreel, agressief, seksueel getint, racistisch, spottend, lasterlijk, discriminerend of anderszins niet getuigt van goede smaak en fatsoen, of dat ASICS naar eigen goeddunken als anderszins onacceptabel acht.
  - Deelnames niet in strijd mogen zijn met het toepasselijk recht of de wetgeving, noch met de rechten van derden, waaronder doch niet beperkt tot het fotograferen van mensen die geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van hun beeld voor deelname en het fotograferen van werken of namen waar auteursrecht op rust of namen, logo's en geregistreerde handelsmerken zonder toestemming van de eigenaar daarvan.
  - Deelnames geenszins schade mogen toebrengen aan ASICS, haar partners, medewerkers en/of het ASICS, Onitsuka Tiger of ASICS Tiger merk.
  - Deelnemers geen materiaal mogen uploaden of plaatsen dat softwarevirussen of andere computercodes, -bestanden of -programma's bevat die zijn ontworpen ter onderbreking, vernietiging of beperking van het gebruik van software of apparaten.
  - ASICS zich het recht voorbehoudt om deelnemers uit te sluiten voor deelname aan de wedstrijd en om inzendingen te verwijderen die in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden of anderszins niet overeenkomen met deze Algemene voorwaarden.
  - Als de inzending van de deelnemer beeldmateriaal van personen bevat die minderjarig zijn, vertegenwoordigt de deelnemer dat hij of zij de wettelijk voogd van de afgebeelde minderjarige is en gaat ermee akkoord dat de minderjarige te zien is in de inzending.

  ASICS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken een inzending van een deelnemer te weigeren of te verwijderen indien ASICS bepaalt dat een deelnemer niet voldoet aan alle regels als hierin uiteengezet.

  Als om wat voor reden dan ook een aspect van deze wedstrijd niet loopt zoals gepland, waaronder wegens infectie door een computervirus, storing in een telefoonnetwerk, bugs of sabotage,
  ongeautoriseerde onderbreking, fraude, technische storingen of andere oorzaken waar ASICS geen invloed op heeft, behoudt ASICS zich het recht voor om naar eigen goeddunken de wedstrijd te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten of om eventuele deelnames waar het betrekking op heeft ongeldig te verklaren, indien nodig met goedkeuring van de relevante autoriteiten in Nederland.

  ASICS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren waarvan ondervonden wordt dat deze het deelnameproces of de bedrijfsvoering van ASICS saboteert, deze Algemene voorwaarden overtreedt of onsportief of storend handelt.

  PERSOONSGEGEVENS

  ASICS verzamelt persoonsgegevens van de winnaars om ze hun prijs te sturen en kan, alleen met het oog op dit doel, dergelijke persoonsgegevens bekendmaken aan derden.

  Deelnemers dienen eventuele verzoeken voor toegang, bijwerken of correctie van hun persoonsgegevens aan ASICS te sturen. Alle persoonsgegevens worden behouden en verwerkt overeenkomstig het Privacy beleid van ASICS, welke te vinden is op http://www.asics.co.uk/privacy-policyEntries en eventuele auteursrechten voorkomend in de deelnames worden en blijven het eigendom van ASICS.


  KLACHTEN

  Indien u een klacht heeft over deze wedstrijd kunt u een e-mail sturen naar Sophia.broos@asics.com

  DISCLAIMER

  ASICS (inclusief haar functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers) sluit alle aansprakelijkheid (waaronder nalatigheid) uit voor eventueel persoonlijk letsel, verlies of schade voortkomend uit of in verband met, direct of indirect, deze wedstrijd, de prijs (of prijzen, technische moeilijkheden of defecte apparatuur (al dan niet buiten de controle van ASICS).

  Met uitzondering van aansprakelijkheid die wettelijk gezien niet kan worden uitgesloten gaan alle deelnemers, door deel te nemen aan de wedstrijd
  ermee akkoord ASICS en haar partners, leveranciers, distributeurs, overkoepelende organen en alle functionarissen, managers, werknemers en vertegenwoordigers van ASICS schadeloos te stellen voor alle eventuele vorderingen of processen, waaronder doch niet beperkt tot, persoonlijk letsel, overlijden, schade of eigendomsverlies, voortkomend uit deelname aan de wedstrijd of ontvangst van of misbruik van een prijs.

  ASICS behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande berichtgeving de inhoud van deze Algemene voorwaarden met terugwerkende kracht te wijzigen met het oog op een goede uitvoer van de wedstrijd, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de deelnemers.

  Deze regels zijn onderhevig aan de Nederlandse wet en eventuele geschillen die hieruit voortkomen worden beslecht door het gerechtshof van Amsterdam, Nederland.